پارمیس طب آزما با بهره گیری از تجارب و سوابق ارزشمند علمی مدیران خود

نزدیک به دو دهه در بخشهای دولتی و خصوصی کشور و نیز ارتباط تنگاتنگ با

بیشتر از 20 کمپانی تولید کننده معتبر جهانی، قصد دارد ارتباطی موثر میان

نیازهای مراکز داخلی (دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی – آموزشی، داروسازی ها و

کارخانه های صنایع غذایی و شیمیایی) و تولید کنندگان خارجی برقرار نموده و

در این راستا سهمی ولو اندک در رشد و شکوفایی علمی و صنعتی ایران عزیز

داشته باشد.

پارمیس طب آزما