اسپکتروفتومتر چیست؟

می 30, 2021
اسپکتوفتومتر

آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه های اسپکتروفتومتر به جداسازی و اندازه گیری تغییرات انرژی هسته ها، یون ها و یا مولکول ها می پردازند که این تغییرات ناشی از برهم […]