اسپکتروفتومتر چیست؟

آذر 21, 1400

مشخصات و قابلیت های دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف نورسنجی نوعی طیف بینی یا اسپکتروسکوپی است. که در آن از پدیده فتواکتریک برای آشکارسازی تابش استفاده می شود. اسپکتروفتومتری که به […]
خرداد 9, 1400

آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه های اسپکتروفتومتر به جداسازی و اندازه گیری تغییرات انرژی هسته ها، یون ها و یا مولکول ها می پردازند که این تغییرات ناشی از برهم […]