خرید اسپکتروفتومتر

آذر 21, 1400

مشخصات و قابلیت های دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف نورسنجی نوعی طیف بینی یا اسپکتروسکوپی است. که در آن از پدیده فتواکتریک برای آشکارسازی تابش استفاده می شود. اسپکتروفتومتری که به […]