قیمت تانک نیتروژن

اسفند 10, 1399

تانک نیتروژن چه کاربردهای دارد؟

نیتروژن مایع که با حروف اختصاری LN2 نشان داده می شود. حالت مایع از گاز نیتروژن خالص می باشد که این مایع از استخراج جزء به […]