کاربرد اسپکتروفتومتر

خرداد 9, 1400

آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه های اسپکتروفتومتر به جداسازی و اندازه گیری تغییرات انرژی هسته ها، یون ها و یا مولکول ها می پردازند که این تغییرات ناشی از برهم […]