کاربرد بن ماری

اسفند 8, 1400

دستگاه بن ماری آزمایشگاهی

بن ماری آزمایشگاهی که در زبان فارسی به عنوان حمام آب یا حمام آزمایشگاهی شناخته می شود. به این علت نام حمام آب گفته می شود […]