کاربرد دستگاه فلورومتر

آذر 20, 1401

معرفی دستگاه فلورومتر

فلورومتری نوعی طیف سنجی است که به آن طیف سنج فلورسانس نیز می گویند. این دستگاه برای شناسایی و تعیین غلظت آنالیت در یک نمونه می […]