اینکوباتور شیکردار

فروردین 29, 1400

شناخت انواع اینکوباتور آزمایشگاهی

دستگاه اینکوباتور یکی از تجهیزات آزمایشگاهی حیاتی و مهم است که جهت پرورش میکروارگانسیم ها در شرایط مصنوعی احتیاج است. از انواع اینکوباتور آزمایشگاهی جهت کشت […]